Anna Szmigiel-Woźniacka

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pt. „Ochrona danych osobowych w Internecie w prawie polskim i unijnym” obroniła pod kierunkiem prof. Stanisława Biernata. W latach 2011-2012 studiowała w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie z wyróżnieniem ukończyła kurs specjalizacyjny z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego. Zrealizowała także program…

Read More

Adwokat dr Maciej Węgierski

Adwokat, asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2012-2013 członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Studia prawnicze ukończył w 2008 r. broniąc pracy magisterskiej pod tytułem: „Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie”. Część studiów odbył w ramach stypendium na Uniwersytecie Antwerpskim, gdzie ukończył…

Read More

Adwokat Wojciech M. Woźniacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki osobowej” pod kierunkiem prof. Wojciecha Katnera obronił w 2012 r. W latach 2011-2012 r. studiował na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie z wyróżnieniem ukończył kurs specjalizacyjny z prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. W latach 2012-2013 r. pracował w Sądzie Okręgowym w Łodzi…

Read More

Adwokat Piotr Pawlonka

Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Uzyskał najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w roku 2012 przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Studia magisterskie ukończył w 2008 r. otrzymując nagrodę od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe – „Medal za chlubne studia”. Otrzymał nominację do nagrody im….

Read More

Adwokat Małgorzata Woźniacka–Węgierska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Formy przedstawieniowe znaku towarowego” pod kierunkiem prof. Urszuli Promińskiej obroniła w 2008 r. Wyróżniana listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepsze wyniki w nauce. W 2008 r. w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej uzyskała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Instytutu Technologii Eksploatacji za najlepszą pracę magisterską. W latach 2009-2011 r. pracowała…

Read More

Adwokat Wojciech Woźniacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Wykonanie kary pozbawienia wolności względem młodocianych” pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Lelentala obronił w 1979 r. W latach 1979-1982 odbył aplikację prokuratorską. Egzamin prokuratorski złożył w roku 1982 r. Do 1987 r. jako prokurator Prokuratury Rejonowej prowadził liczne postępowania przygotowawcze. W latach 1987-1989 wykonywał zawód radcy prawnego. Wpis na listę adwokatów w Okręgowej…

Read More