USŁUGI PRAWNE

Kancelaria Adwokacka WWP świadczy usługi prawne polegające na reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, trybunałami, urzędami oraz organami ścigania, a także prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

Kancelaria Prawnicza WWP oferuje świadczenie usług w ramach następujących dziedzin prawa:

PRAWO KARNE

• prowadzenie obrony w procesie karnym w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym,
• reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
• reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
• reprezentowanie oskarżyciela prywatnego,
• sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego,
• sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego,
• sprawy o wykroczenia,
• reprezentowanie osób lustrowanych w postępowaniu lustracyjnym,
• prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

• reprezentacja stron w postępowaniu przed sądem,
• sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
• ochrona dóbr osobistych,
• sprawy spadkowe,
• sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• sprawy rozwodowe i o podział majątku wspólnego,
• sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zasiedzenie, służebności, hipoteka, zastaw),
• sprawy z zakresu zniesienia współwłasności,
• ochrona praw konsumentów.

PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

• reprezentacja przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi,
• sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
• tworzenie i rejestracja spółek,
• przygotowywanie wewnętrznych aktów i obsługa organów spółek,
• badanie spółek (badanie due dilligence),
• windykacja należności,
• rozwiązywanie i likwidacja spółek, rozliczenia między wspólnikami,
• ochrona znaków towarowych,
• prawo autorskie,
• sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych,
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
• prawo transportowe.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

• gospodarka nieruchomościami,
• sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki,
• podział i zniesienie współwłasności nieruchomości,
• prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego,
• ochrona praw lokatorów,
• umowy deweloperskie,
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

PRAWO MEDYCZNE

• reprezentacja stron w postępowaniu dyscyplinarnym przed organami Izby Lekarskiej,
• reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym i karnym związanym z błędem w sztuce medycznej,
• reprezentacja w postępowaniu przed Narodowym Funduszem Zdrowia.

Więcej informacji nt. prawa medycznego znajdziecie Państwo w
www.prawo-medyczne.com.pl

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I UPADŁOŚCIOWE

• reprezentacja wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
• sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
• sporządzanie skargi na czynności komornika,
• powództwa przeciwegzekucyjne (pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie rzeczy spod egzekucji),
• sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości i oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
• sporządzanie zgłoszenia wierzytelności.