201709.27
0

W obliczu ostatnich wiadomości o, można by rzec, masowo odwoływanych przez jednego z popularnych przewoźników lotach – warto zastanowić się nad przysługującymi pasażerom w takiej sytuacji roszczeniami.

Przede wszystkim, należy podkreślić, iż w powyższej sytuacji, zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w przypadku odwołania lotu pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy: zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletuzmianą planu podróży na porównywalnych warunkach. Na przewoźnika został również nałożony obowiązek otoczenia poszkodowanych należytą opieką w postaci bezpłatnego zapewnienia posiłków oraz napojów, zakwaterowania w hotelu w przypadku konieczności pobytu pasażera na lotnisku przez jedną lub więcej nocy,  a także transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania
Niezależnie jednak od powyższego, zgodnie z art. 7 wspomnianego rozporządzenia pasażerowie uprawnieni są do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę, które co istotne, nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania. Najniższa zatem kwota odszkodowania (250 euro) znajdzie zastosowanie w przypadku lotów o długości do 1.500 kilometrów, na sumę 400 euro będą mogli liczyć pasażerowie wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów, natomiast w przypadku pozostałych, niewymienionych powyżej lotów aktualne stanie się odszkodowanie w wysokości 600 euro. Niebagatelne znaczenie, w sytuacji np. międzylądowań ma regulacja art. 7 ust. 1, stanowiąca iż przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu.

O sformułowanych powyżej roszczeniach, przewoźnik zobowiązany jest poinformować pasażerów w odpowiedni sposób.

W przypadku odwołania bądź opóźnienia lotu pasażerowi powinna zostać wręczona pisemna informacja o przysługujących mu w tej sytuacji prawach, z wyszczególnieniem kwestii odszkodowania. Należy także zaznaczyć, iż myśl obowiązującego rozporządzenia niedopuszczalnym jest ograniczenie bądź uchylenie się przez przewoźnika od ponoszenia odpowiedzialności w opisanych sytuacjach.

Co ważne, pasażerom przysługuje także prawo do odwołania od decyzji przewoźnika. W takim przypadku, należy złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażerów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 16 =