201709.27
0

Prawo do odszkodowania za odwołany lot

W obliczu ostatnich wiadomości o, można by rzec, masowo odwoływanych przez jednego z popularnych przewoźników lotach – warto zastanowić się nad przysługującymi pasażerom w takiej sytuacji roszczeniami. Przede wszystkim, należy podkreślić, iż w powyższej sytuacji, zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w przypadku odwołania lotu pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy: zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu a zmianą planu podróży na porównywalnych…

201708.19
0

160 mln złotych na nowe fotoradary

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 400 stacjonarnych fotoradarów, 30 odcinkowych pomiarów prędkości oraz 30 zestawów do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle. W najbliższym czasie powyższe liczby ulegną jednak zmianie. Jak wynika z informacji podanych przez Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym  w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Inspektorat planuje zakup ponad 600 urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów. Dyrektor zdradził również, iż planowana przez Inspektorat inwestycja, mająca…

201708.18
0

Reklama banku musi być czytelna dla konsumenta

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Getin Noble Bank została nałożona kara pieniężna w wysokości 1,7 mln złotych. Przyczyną wydania takiego orzeczenia było niedotrzymanie przez instytucję finansową warunków przekazywania materiałów marketingowych. Według Urzędu wymagane prawem informacje, takie jak stopa oprocentowania, czas obowiązywania umowy, całkowita kwota do zapłaty, czy wysokość rat były przedstawione zbyt małą czcionką, a czas wyświetlania tekstu w spotach telewizyjnych –…

201707.21
0

Postępowanie uproszczone prawie dla każdego!

Według obecnego brzmienia art. 5051 k.p.c przepisy dotyczące postępowania uproszczonego będą mogły być stosowane w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych (ustawodawca dwukrotnie zatem przewyższył dotychczasowy próg kwotowy), a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza…

201706.29
0

Nowa ustawa dotycząca roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

W dniu 27 czerwca bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. „o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji” stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE W art. 2 ust. 1 nowej ustawy została zawarta definicja legalna „naruszenia prawa konkurencji”, zgodnie z którą takie praktyki jak nadużywanie pozycji dominującej czy zawieranie porozumień ograniczających konkurencję będą traktowane jako naruszenie prawa konkurencji. Najistotniejszym z materialnoprawnego punktu…

201704.05
0

Czy wiesz, że termin w prawie cywilnym nie upłynie w sobotę?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

201704.02
0

Urlop na żądanie?

Oczywiście, ale za zgodą pracodawcy! Każdy urlop,  także tzw. urlop na żądanie, może być rozpoczęty wówczas, gdy istnieje w tym zakresie pozytywna decyzja pracodawcy, zakomunikowana pracownikowi. Czym innym jest bowiem samo prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego (w tym na żądanie) i obowiązek pracodawcy umożliwienia wykonywania tego uprawnienia w określonym roku kalendarzowym, a czym innym kwestia indywidualizacji okresu skorzystania z tego prawa (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 2013 r., SNO…

201701.03
0

Nie masz polisy OC? Zapłacisz jeszcze więcej!

Wzrost kar za brak polisy OC Jak wynika z oficjalnego komunikatu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wzrosną kary za brak obowiązkowej polisy OC. Powyższe wynika z faktu, iż wysokość kar pozostaje w ścisłej relacji z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kierowcy aut osobowych za brak ubezpieczenia OC zapłacą 4 tys. zł, podczas gdy kierowcy ciężarówek i autobusów 6 tys. zł. Wysokość kary uzależniona jest od długości okresu, w którym właściciel pojazdu nie posiadał przedmiotowego ubezpieczenia,…