201707.21
0

Według obecnego brzmienia art. 5051 k.p.c przepisy dotyczące postępowania uproszczonego będą mogły być stosowane w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych (ustawodawca dwukrotnie zatem przewyższył dotychczasowy próg kwotowy), a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. Nie ma również przeszkód, aby w trybie uproszczonym rozstrzygać sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.